Tangenten leder 1/2016

Mestring

Tangenten 1/2016 framside stripe

Dette er et mål lærere arbeider for i matematikkundervisning, uansett nivå. I dette nummeret skriver Choat om mønster og mening i barnehagematematikk. Her trekkes nettopp gleden ved å mestre, å skape og lære noe nytt, fram. Her og nå perspektivet er viktig i barns i aktiviteter, det handler ikke om at de får vist hva de kan i en test eller at de får bruk for det senere i skolen.

Barn mestrer mye som er lett å overse. De kan undre seg, diskutere og streve med matematikkrelaterte problem, sammen kan de utarbeide både en og flere løsninger. Dersom voksne da møter barn med fokus på rett eller galt svar, vil de etter hvert oppfatte et riktig svar som målet i matematikklæring.

Når skolen prøver å finne ut hva elever mestrer, handler det like mye om å avdekke hva elever ikke mestrer. Filosofien som ligger bak er at da får lærer og elev mulighet til å identifisere nye læringsmål. Barn merker at de blir testet. De vet de blir observert. De blir opptatt av å framstå som «flinke». Lærere forteller om stille matematikktimer. De forteller om elever som ikke tør avsløre hva de ikke kan i matematikksamtaler, som velger taushet.

Boaler skriver i dette nummeret om fluency i matematikk – om å være fleksibel i tenkningen – kunne bevege seg mellom ulike strukturer og tankesett, og ha innsikt i både deler og helhet. Hun fremhever betydningen av å lære gjennom fleksible strategier i stedet for gjennom memorering. Dette kan gi mer holdbar kunnskap som kan bidra til mestring. Fokus på mestring knyttet til dybdelæring er heldigvis aldri for sent. Lærere ved Hellerud videregående skole viser i sin artikkel at det nytter å fokusere på mestring hos elevene. «Vi opplever at mange elever har evne til å resonnere og forstå matematiske ideer, selv om regneferdighetene mangler.» skriver lærerne. Å verdsette det elevene evner, kan gi pågangsmot til å sysle med matematikk.

Et ønske for året 2016 er at matematikklærere fortsetter å dele av sine erfaringer med hvordan matematikk kan gjøres relevant og meningsfylt for barn og unge. Å fremme flere måter å mestre faget på, er en vei å gå. Det kan gi barn og unge mot og lyst til å ta fatt i utfordringer der matematikk er involvert. Matematikklæreren har en viktig rolle!

Innholdsliste