Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære

sannsynlighetsregning_casparforlag (1)Forfatter: Knut Ole Lysø

I denne boka analyserer forfatteren sannnsynlighetsbegrepet og gjennomgår enkel hypotesetesting for ett og to utvalg. Emner som tas opp er:

  • sannsynlighetbegrepet
  • kombinatorikk
  • stokastiske variable
  • binomisk sannsynligheter
  • hypergeometriske sannsynligheter
  • normalfordelingen
  • estimering og hypoteseprøving i en og to populasjoner
  • analyse av data gjennom korrelasjon og regresjon

Mye av fagstoffet er knyttet til bruk av Excel, med eksempler på bruk av kalkulatorer (Texas og Casio).

Les også Sannsynlighetsregning i grunnskolen – en fagdidaktisk innføring av samme forfatter.

ISBN 978-82-90898-644
Pris: 545,–