Problematferd i et relasjonelt perspektiv

Forfatter: Torkjell Sollesnessollesnes 2008 omslag 2.indd

En god relasjon er viktig i alt mellommenneskelig arbeid. Skolen er full av relasjoner mellom mennesker. Disse kan være både godt fungerende og nedbrytende. Relasjonene påvirker arbeidet i skolen, både den undervisningen og læringen som er hovedbeskjeftigelsen i skolen, men også det som hindrer at god undervisning og læring kan finne sted. I så måte er relasjonen en didaktisk faktor som må taes hensyn til i arbeidet.
Et relasjonelt perspektiv på læring er tatt i bruk hos mange pedagoger allerede. Forfatteren av denne boka anvender et relasjonelt perspektiv i arbeidet med elever som sliter med sin atferd.
Kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev i arbeidet med problematferd er vesentlig for hvor vellykket tiltaket blir. Spørsmålet blir i hvor stor grad den enkelte lærer makter å «treffe eleven hjemme». Arenaen for arbeidet befinner seg mellom pedagogen og eleven. Derfor blir det så viktig å ha fokus på relasjonen.

ISBN: 978-82-90898-514
Pris: 245,-